Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku, III CZP 17/14

Zarówno przedstawiciele doktryny, jak i praktycy od wielu lat zadają sobie pytanie czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być pełnomocnikiem spółki do dokonania określonej czynności. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza w tym zakresie ani wyraźnego zakazu, ani też literalnie nie wskazuje na taką możliwość,…

Postanowienie Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 15 stycznia 2014 roku (sygn. akt: I CSK 351/13) – wykładnia przepisu art.199¹KPC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest treść postanowienia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej  z dnia  15 stycznia 2014 roku o sygn. akt: I CSK 351/13 dotyczącego wykładni przepisu art. 199¹ kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego, iż sąd powszechny nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ…