W dniu 10.03.2014 r. opublikowano ustawę z 07.02.2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 293).

Walor anegdotyczny nosi zmiana art. 670 k.p.c., albowiem ustawodawca po z górą 5 latach dostrzegł w końcu, iż sąd spadku nie powinien badać, czy spadkobierca pozostawił testament, lecz zbadać, czy spadkodawca zostawił testament.

Wątpliwości odnośnie do kształtu tytułu wykonawczego utnie art. 783 § 11 k.p.c., który będzie brzmiał: Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 12, na zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby – także informacje wskazane w § 1. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.

Ważny dla praktyki powinien okazać się art. 7942 § 3 k.p.c. – Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia.

Ustawa weszła w życie z dniem 10.04.2014r.

Przygotował adwokat Artur Szczepaniak