Z dniem 23.12.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1858), wydane w oparciu o delegację wyrażoną w art. 359 § 3 k.c.

Od 23.12.2014 r. wysokość odsetek ustawowych w stosunku rocznym ustalona została na 8%. Wcześniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1434) ustalało ich wysokość na 13% (od dnia 15.12.2008 r.).

Od dnia 09.10.2014 r. zmianie uległa również wysokość odsetek skarbowych, które na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10.10.2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2014 r., poz. 905) – wynoszą obecnie również 8%. Obwieszczenie ma moc wsteczną od dnia 09.10.2014 r., co wykładać należy in dubio pro tributario.

Przygotował: adw. Artur Szczepaniak