W uzupełnieniu wcześniejszego opracowania, poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, w zakresie sprzedaży w drodze licytacji, w tym licytacji elektronicznej, a także w zakresie systemu teleinformatycznego, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf).

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w postaci elektronicznej składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. (Art. 7812. § 1 KPC). Wniosek taki może obejmować tylko jeden bankowy tytuł egzekucyjny.
 2. Obowiązek doręczania pism między komornikami a organami egzekucyjnym oraz podatkowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i komunikacji elektronicznej (art. 7593 KPC).
 3. Forma systemu teleinformatycznego zostanie wprowadzona jako kolejny sposób wysłuchania strony obok znanych już form: spisania protokołu czy oświadczenia złożonego na piśmie (art. 760 KPC).

LICYTACJE

Do art. 867 KPC regulującego licytacje, wprowadzone zostaną przepisy, które szczegółowo będą określać ogłoszenia o licytacji, m.in:

 1. Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż 5.000 zł, komornik może zamieścić obwieszczenie także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenie doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości.
 2. Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości.
 3. W razie możliwości ogłasza się jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomości, choćby należały one do różnych dłużników i różne były terminy licytacji. Koszty ogłoszenia rozkłada się pomiędzy poszczególne sprawy proporcjonalnie do sum oszacowania ruchomości.

Przystępujący do przetargu będzie obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim zaś przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 § 1i § 4 KPC). Zmiana art. 871 KPC przewiduje, że nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się do godziny piętnastej (wcześniej do dwunastej) dnia następnego, a jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. Nowy art. 948 § 11 KPC przewiduje, że jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem trzech lat od daty umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go pouczyć przy doręczeniu wezwania.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Do KPC zostaną dodane nowe przepisy art. 8791– 87911 KPC wprowadzające nową formę licytacji – licytację elektroniczną, co do której – co do zasady- będzie się stosowało przepisy o zwykłej licytacji, z następującymi różnicami:

 1. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana na wniosek wierzyciela, gdy zajęte ruchomości zostały oddane pod dozór innej osobie niż dłużnik.
 2. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.
 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 4. Zamieszczenie obwieszczenie o licytacji elektronicznej nastąpi także w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp będzie zapewniony w sądach rejonowych.
 5. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 6. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia obwieszczenia w systemie teleinformatycznym.
 7. Licytacja elektroniczna kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika, z zastrzeżeniem, że czas trwania licytacji elektronicznej wynosi co najmniej siedem dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w systemie teleinformatycznym i kończy się w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.
 8. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.
 9. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika, a zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 10. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.