dniem 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie ustawa „Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw” z dnia 9 listopada 2015 roku, zmieniająca m.in. art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego.

Art. 359 w § 2 określi podstawę do wskazania wysokości odsetek ustawowych jako sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Z kolei konkretną wysokość odsetek ustawowych ma ogłaszać Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a nie jak dotychczas – Rada Ministrów w rozporządzeniu (art. 359 § 4 KC w nowym brzmieniu).

Z kolei, zgodnie ze zmienionym § 21 odsetki maksymalne nie mogą przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych, a nie jak w obecnym jeszcze brzmieniu – czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Nowelizacja zmienia także art. 481 § 2 KC i określa wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jako sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, chyba że wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej i wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie wg tej wyższej stopy. Ustawodawca wprowadza również odsetki maksymalne za opóźnienie (dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie). Dokładną wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie również będzie wskazywało obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości zamieszczone w Monitorze Polskim.

 Przygotowała: adw. Anna Zagierska