Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14

Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14, Legalis Notariusz ponosi deliktową odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej. W sprawie, w której zapadło komentowane orzeczenie zostało skierowane powództwo przeciwko notariusz B. W. i Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty skapitalizowanych odsetek ustawowych od sumy pieniężnej uiszczonej tytułem ceny z…