W dniu 3 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 18 października 2016 r., poz. 1714). Przepisy weszły w życie z dniem 2 listopada 2016 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (do czasu zakończenia postępowania w danej instancji).

Nowa regulacja zastąpiła Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801).

Równolegle dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie zasad ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego (por. Dz. U. z dnia 18 października 2016 r., poz. 1715).

Tym samym w dniu 3 października 2016 r. doszło do wydania czterech rozporządzeń dot. stawek oraz opłat adwokackich i radcowskich (por. z artykułem udostępnionym za pośrednictwem portalu „Adwokat Wielkopolski”: http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,160,63.html).

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż zrezygnowano z ustalania opłat przy wykorzystywaniu mechanizmu tzw. opłaty maksymalnej. W treści nowego rozporządzenia dot. pomocy prawnej z urzędu wskazano, iż opłatę ustala się w wysokości określonej treści rozporządzenia (konkretne stawki), przy czym nie może ona przekraczać wartości sprawy. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w stosownych rozdziałach, następuje z uwzględnieniem czynników takich jak: nakład pracy adwokata, wartość przedmiotu sprawy, stopień zawiłości sprawy, wkład adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie.

Najważniejsza zmiana w wysokości opłat dotyczy opłat, których wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sprawy. Aktualnie kształtują się one w sposób następujący:

1) do 500 zł – 60 zł (dotychczas – 120 zł);

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł (dotychczas – 360 zł);

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł (dotychczas – 1200 zł);

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł (dotychczas – 2400 zł);

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł (dotychczas – 4800 zł);

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł (dotychczas – 7200 zł);

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 7200 zł (dotychczas – 14400 zł);

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 10 000 zł (dotychczas – 14400 zł);

9) powyżej 5 000 000 zł – 16 600 zł (dotychczas – 14400 zł).

Warto zwrócić uwagę, iż w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym, opłaty obliczane są od wartości przedmiotu sprawy (dotychczas stanowiły one 75% opłat maksymalnych):

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

W pozostałym zakresie opłaty co do zasady zostały zmniejszone o połowę.

Projekt od samego początku budził duże kontrowersje w środowisku z uwagi na obniżenie i tak niskich kwot wynagrodzenia pełnomocników. Jak wskazano w uzasadnieniu, stawki na aktualnym poziomie oraz mechanizm ustalania ich wysokości uwzględniają rodzaj i zawiłość spraw, których dotyczą oraz niezbędny nakład pracy adwokata, jak również istniejące realia ekonomiczne. Nadto podkreślono, że w odniesieniu do stawek maksymalnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. nie wyliczono skutków finansowych dla budżetu państwa wprowadzonych podwyżek oraz nie uzgodniono skutków finansowych z Ministrem Finansów, co w konsekwencji doprowadziło do złożenia przez Ministerstwo zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 231 § 1 k.k.

Projekt wraz z jego uzasadnieniem został udostępniony za pośrednictwem stron Naczelnej Rady Adwokackiej: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-rozp-ms-ws-stawek-adw-145-r-29-16-16016.pdf (str. 27 i następne).

Z opinią Naczelnej Rady Adwokackiej nt. omawianego rozporządzenia (wyrażającą wiele uwag krytycznych) można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12286707/12359945/12359948/dokument229708.pdf.

Treść wskazanego rozporządzenia zamieszczono poniżej.

Opracowała: apl. adw. Anna Wilińska-Zelek

—————————————————————————————————————————

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

z dnia 3 października 2016 r.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.
 • 2. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1) opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz

2) niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

 • 3. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.
 • 4.
 1. Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
 2. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w rozdziałach 2-4, następuje z uwzględnieniem:

1) nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartości przedmiotu sprawy;

3) wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

 1. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
 2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
 • 5. Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.
 • 6. W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
 • 7. Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział 2

Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 • 8. Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 7200 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 10 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 16 600 zł.

 • 9.
 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 1. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
 • 10.
 1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 360 zł;

3) przysposobienie – 180 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 120 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 240 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 360 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej opłaty;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł.

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406, 1177 i 1271), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.
 2. Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
 • 11. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8;

2) o rozgraniczenie – 360 zł;

3) dotyczących służebności – 240 zł;

4) o naruszenie posiadania – 160 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 120 zł;

6) o zniesienie współwłasności – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej opłaty;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 240 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 • 12. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 60 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku – 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 360 zł;

3) dział spadku – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej opłaty.

 • 13. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 120 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej – 360 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 • 14.
 1. Opłaty wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 180 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 120 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 1200 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 1800 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 240 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej opłaty;

8) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

9) o wyjawienie majątku – 60 zł;

10) rejestracji spółki – 1200 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 600 zł;

11) rejestracji spółdzielni – 1200 zł;

12) innych rejestracji – 600 zł;

13) zmiany w rejestrze – 360 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 180 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 60 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 60 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 60 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 480 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 600 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 720 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 540 zł;

23) o wyłączenie wspólnika – 540 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 540 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 150 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 120 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie – 240 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł.

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
 • 15.
 1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 90 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

 1. Opłaty wynoszą 90 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
 • 16.
 1. Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1) przed sądem okręgowym – 50% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym – 75% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

 1. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1) przed sądem okręgowym – 25% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 50% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

 1. Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.
 2. Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

 1. Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

 1. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 480 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 240 zł.

Rozdział 3

Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 • 17.
 1. Opłaty wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem – 180 zł;

2) śledztwem – 300 zł;

3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 90 zł.

 1. Opłaty za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;

2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;

3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł;

4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;

5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;

6) przed Sądem Najwyższym – 600 zł.

 1. Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1) sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 360 zł;

2) sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 600 zł.

 1. Opłaty wynoszą:

1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 360 zł;

2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 360 zł;

3) za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 360 zł.

 1. Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 120 zł.
 2. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 120 zł.
 3. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 • 18.
 1. Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
 2. Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% opłaty.
 3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć 100% opłaty, o której mowa w § 17.
 • 19. Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 180 zł;

2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 180 zł;

3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 120 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 120 zł;

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 120 zł;

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 240 zł;

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.

 • 20. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

Rozdział 4

Opłaty w innych sprawach

 • 21.
 1. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji:

 1. a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – opłatę obliczoną na podstawie § 8,
 2. b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 600 zł,
 3. c) w innej sprawie – 240 zł;

2) w drugiej instancji:

 1. a) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
 2. b) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
 3. c) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
 4. d) w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.
 5. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji – 360 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 360 zł.

 1. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 120 zł.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

 • 22. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
 • 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801).
 • 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.