Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.

Wprowadzenie (lead): Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.             W doktrynie funkcjonuje wiele klasyfikacji postanowień w zależności…

Przerwanie biegu przedawnienia jako skutek złożenia kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich

Instytucja wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a szerzej, instytucja postępowania pojednawczego została uregulowana w przepisach art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego. Celem tej instytucji jest zapewnienie stronom pozostającym w sporze o charakterze cywilnoprawnym możliwości polubownego rozwiązania sporu poprzez zawarcie ugody przed sądem jeszcze przed wniesieniem pozwu ( a na drodze odesłania z art. 13 §…