Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k. Przypomnieć należy, że art.…