Na etapie opiniowania znajduje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Aktualnie obwiązujące przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbiegają od rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie 2016/943 w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zmianie ulegnie art. 11 UZNK w zakresie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu o informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z projektowanym brzmieniem tego artykułu, czynem nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest ich ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie, podczas gdy w aktualnym brzmieniu tego przepisu nie sankcjonowano działania polegającego na pozyskaniu takich informacji. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreśla się, że wymogiem Dyrektywy jest, by pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa miało charakter bezprawny, by mogło stanowić czyn nieuczciwej konkurencji – co w UZNK urzeczywistniane jest aktualnie poprzez treść art. 3, zgodnie z którym zakwalifikowanie określonego działania jako czynu nieuczciwej konkurencji jest możliwe wyłącznie wówczas gdy działanie takie pozostaje sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (a zatem – jest bezprawne).

Projekt przewiduje także zmianę art. 11 ust. 2 UZNK, stanowiącego, że pracownik przedsiębiorcy jest zobowiązany do przestrzegania zakazu ujawniania, wykorzystania lub przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez okres 3 lat od dnia ustania stosunku pracy. Z związku z tym, że Dyrektywa nie przewiduje czasowego ograniczenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do jakiejkolwiek grupy podmiotów, polski ustawodawca zobowiązany jest do usunięcia tego ograniczenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nowe brzmienie art. 11 ust. 2 UZNK przewidywać będzie następującą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa (w miejsce dotychczasowej definicji z art. 11 ust. 4 UZNK): „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, nie są powszechnie znane osobom, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile przedsiębiorca uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął uzasadnione, w danych okolicznościach, działania w celu zachowania ich w poufności.” W uzasadnieniu projektu wskazuje się, iż działania „uzasadnione w danych okolicznościach” (jako odpowiednik działań „rozsądnych w danych okolicznościach”, o których mowa w Dyrektywie) stanowią wyższy miernik staranności przedsiębiorcy niż aktualnie wymagane w UZNK działania „niezbędne” do zachowania informacji w poufności. Art. 11 ust. 3 i 4 UZNK w projektowanym brzmieniu precyzują, kiedy pozyskanie, wykorzystanie lub ujawnienie informacji jest bezprawne.

Art. 11 ust. 6 UZNK sankcjonować będzie działania polegające na produkowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu towarów, których cechy, proces produkcji lub wprowadzania na rynek zostały znacznie ukształtowane w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 11 ust. 1 UZNK.

Nowelizacja przewiduje także dodanie (w art. 11 ust. 6 i 7 UZNK) katalogu działań, które nie będą uznawane za bezprawne w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa (np. gdy pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie nastąpiło w celu ochrony interesu chronionego prawem, w ramach wykonywania prawa do swobody wypowiedzi lub w ramach ujawnienia nieprawidłowości).

Nowością będzie (na wzór roszczeń przewidzianych w Ustawie – Prawo autorskie) możliwość żądania przez poszkodowanego przedsiębiorcę – zamiast odszkodowania – zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego przedsiębiorcę zgody na korzystanie z informacji.

Zwrócić należy uwagę na projektowaną treść art. 23 ust. 3 UZNK, która przewidywać będzie penalizację działania polegającego na ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą sprawca zapoznał się biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 albo poprzez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy. Jak wskazano w projekcie nowelizacji, zakres podmiotowy tego czynu obejmuje wszystkich uczestników postępowania (strony, pełnomocników, biegłych, tłumaczy, członków składu orzekającego, protokolantów, pracowników sekretariatu sądu), a także takie osoby, które – nie będąc uczestnikami postępowania – uzyskały dostęp do akt.

Projekt przewiduje, że zmianom ulegną również przepisy KPC o postępowaniu zabezpieczającym (poprzez dodanie dodatkowych przepisów, które znajdą zastosowanie wyłącznie w postępowaniach dotyczących czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na pozyskaniu, ujawnianiu lub wykorzystaniu tajemnicy przedsiębiorstwa).

Państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji Dyrektywy do dnia 9 czerwca 2018 r.

Treść projektu wraz z uzasadnieniem dostępna pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306806/katalog/12482412#12482412.

Opracowała: adw. Rita Wilk-Formanowicz