Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego – zasada prawna z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13

Przytoczona uchwała zapadła na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu przez Pierwszego Prezesa SN. Zagadnienie to zostało sformułowane w sposób następujący: „Czy „pokrzywdzenie” skarżącego orzeczeniem (gravamen), względnie interes prawny w zaskarżeniu stanowi przesłankę dopuszczalności środka zaskarżenia, a jeżeli tak, to czy owo pokrzywdzenie (interes prawny) polega na różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym…