Osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej powinna złożyć do Biura Izby Adwokackiej w Poznaniu następujące dokumenty:

1. Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych z zaznaczeniem rodzaju listy :

lista A – prawnicy zagraniczni z Unii Europejskiej;

lista B – prawnicy zagraniczni spoza Unii Europejskiej), o wpis na którą się ubiega.

Wniosek o wpis na listę prawników powinien zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • datę i miejsce oraz kraj urodzenia,
  • miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji w kraju macierzystym,
  • siedzibę zawodową w państwie macierzystym i jej adres,
  • wskazanie adresu przyszłej siedziby zawodowej w Polsce (adres do korespondencji),
  • tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzysty, odpowiadający tytułowi adwokata,
  • nazwę i adres właściwego organu państwa macierzystego, który dokonuje rejestracji zawodowej kandydata w tym państwie,
  • nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu,
  • nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym jej formę oraz imiona i nazwiska pozostałych jej członków,

2. Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzającego, iż osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych zarejestrowana jest w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu adwokata. Rada Adwokacka do której składa się wniosek może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące.

3. Dokument potwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Informację z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru karnego w państwie macierzystym, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą jej złożenia w Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

5.  Kwestionariusz osobowy.

6.  2 zdjęcia kolorowe formatu legitymacyjnego.

7. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z uchwałą ORA z dnia 28.03.2008r. (Uchwała znajduje się w zakładce „przepisy”).

UWAGA

Wniosek o wpis powinien być sporządzony w języku polskim. Pozostałe dokumenty, o ile nie są sporządzone w tym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku ustanowienia przez kandydata pełnomocnika do załatwiania wszelkich formalności związanych z wpisem, do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie.

Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych


Адвокати – Україні

Аби бути внесеним до реєстру зарубіжних юристів, треба подати до канцелярії Окружної адвокатської ради (Великопольської адвокатської палати) в Познані заяву (з необхідними додатками) на внесення до реєстру зарубіжних юристів з указанням виду реєстру – реєстр “B” – зарубіжні юристи з-поза Європейського Союзу.

1. Необхідні елементи заяви:

● ім’я та прізвище заявника,

● дату та країну народження,

● місце проживання та адресу для листування на території країни походження,

● точну адресу адвокатського бюро в країні походження,

● адресу адвокатського бюро в Польщі, в якому зарубіжний правник провадитиме свою діяльність,

● професійне звання отримане в країні походження, що відповідає польському званню „adwokat” (для громадян України відповідником буде «адвокат», кирилицею),

● назва і адреса установи в державі походження, що зареєструвала адвокатську діяльність заявника в країні походження,

● назва відповідної установи в країні походження, що видала свідоцтво (довідку, сертифікат), з якого випливає, що заявника було зареєстровано в країні походження як особу, котра має право на провадження адвокатської діяльності в країні походження,

● назва та адрес професійного (адвокатського) об’єднання, якого членом є заявник у країні походження, її форму, а також імена та прізвища її інших членів.

Інші документи (додатки до заяви)

2. Свідоцтво (довідка, сертифікат), видане відповідною (компетентною) установою в країні походження, з якого випливає, що заявника було зареєстровано в країні походження як особу, котра має право на провадження адвокатської діяльності в країні походження. Адвокатська рада, до якої було подано заяву, може відмовити прийняти свідоцтво, яке було видано раніше ніж за три місяці від моменту подачі.

3. Копія документа, який підтверджує громадянство особи, що подає заяву на внесення до реєстру; копія повинна бути засвідченим нотаріусом на тотожність з оригіналом.

4. Довідка із польського Національного Кримінального Реєстру а також такого реєстру в державі походження, позначена датою не раніше 30-ти днів від дня подачі до Великопольської адвокатської палати в Познані.

5. Персональна анкета.

6. Дві кольорові фотокартки, розміром як для посвідчення особи.

7. Підтвердження оплати збору, вартістю згідно з постановою Окружної адвокатської ради від 28.03.2008 р. (постанова знаходиться у вкладці „przepisy”) або, у випадку біженців, заява про звільнення від оплати разом з документами, з яких випливатиме підстава звільнення від оплати.

УВАГА

Заяву треба заповнити польською мовою. Документи іноземною мовою повинні бути перекладені присяжним перекладачем. У випадку, якщо від імені заявника виступати буде уповноважена ним особа, обов’язково треба до неї додати довіреність (доручення).

Заява про внесення до списку іноземних адвокатів

ПЕРСОНАЛЬНА АНКЕТА