Elektroniczne postępowanie upominawcze – procedura uzyskania podpisu

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne, elektroniczne postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.).

Na podstawie zawartych w przepisach delegacji ustawowych zostały wydane rozporządzenia wykonawcze dotyczące między innymi kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego a także prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

Aby uzyskać podpis elektroniczny na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego należy:

1. Zarejestrować się na stronie e-Sądu: https://www.e-sad.gov.pl/rejestracjaUzytkownika.aspx

2. Wydrukować wniosek rejestracyjny i go własnoręcznie podpisać.

3. Złożyć do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wniosek o potwierdzenie uprawnień zawodowego pełnomocnika i załączyć oryginał wniosku rejestracyjnego.


Przydatne linki:

Strona internetowa  e-Sądu: https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=17

Rejestracja:  https://www.e-sad.gov.pl/rejestracjaUzytkownika.aspx