KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

1. Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

2Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 39 1500 1621 1216 2004 1609 0000 (rachunek pozostaje bez zmian). Wg wzorunr kartoteki (dostępny w księgowości pod nr tel. 61-864-69-08), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego.

3. Adwokat, który rozpoczyna wykonywanie zawodu a nie złoży w terminie deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

4. Osoby, które chcą zachować dotychczasowy wariant nie muszą podejmować z końcem roku kalendarzowego żadnych działań albowiem dotychczasowe warianty będą automatycznie kontynuowane w kolejnym roku.

  Płatności (uwaga zmiana od 1 stycznia 2018r!) i warianty ubezpieczenia:

Suma podstawowa (1):Suma dodatkowaSkładka miesięcznaSkładka kwartalnaŁączna składka roczna
50.000 EUR [ ]brak10 zł30 zł120 zł
100.000 EUR [ ]250.000 EUR25 zł75 zł300 zł
150.000 EUR [ ]250.000 EUR70 zł210 zł840 zł
200.000 EUR [ ]250.000 EUR88 zł264 zł1,056 zł
250.000 EUR [ ]250.000 EUR123 zł369 zł1,476 zł
300.000 EUR [ ]250.000 EUR161 zł483 zł1,932 zł
400.000 EUR [ ]250.000 EUR200 zł600 zł2,400 zł
500.000 EUR [ ]250.000 EUR220 zł660 zł2,640 zł
1.000.000 EUR [ ]250.000 EUR257 zł771 zł3,084 zł
1.500.000 EUR [ ]250.000 EUR326 zł978 zł3,912 zł
2.000.000 EUR [ ]250.000 EUR406 zł1,218 zł4,872 zł

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

1 – przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

5. W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji. Deklarację można złożyć: w biurze podawczym ORA w Poznaniu lub nadesłać w formie skanu na adres e-mail irena.piechocka@ora.poznan.pl Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA lub dzień po dacie nadesłania e-maila.

6. Każdy adwokat może także samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia za pośrednictwem linka aktywacyjnego, który otrzymał drogą mailową od firmy brokerskiej Marsh sp.zo.o. Aktywacja własnego konta umożliwia także wgląd do ubezpieczenia w systemie i edycję danych.

7. Wszelkie informacje dotyczące składki można uzyskać u p. Ireny Piechockiej z biura ORA w godz.8.00-13.30.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

· Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora – na dodatkową sumę 25.000 zł.

· Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.

· Ubezpieczenie NNW – na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).

· Rażące niedbalstwo adwokata.

· Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.

· Klauzula OC pracodawcy – na dodatkową sumę 100.000 zł.

· OC w życiu prywatnym – na dodatkową sumę 100.000 zł.

· Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów – na dodatkową sumę 100.000 zł.