KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

1. Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

2Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 39 1500 1621 1216 2004 1609 0000 (rachunek pozostaje bez zmian). Wg wzorunr kartoteki (dostępny w księgowości pod nr tel. 61-864-69-08), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego.

3. Adwokat, który rozpoczyna wykonywanie zawodu a nie złoży w terminie deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

4. Osoby, które chcą zachować dotychczasowy wariant nie muszą podejmować z końcem roku kalendarzowego żadnych działań albowiem dotychczasowe warianty będą automatycznie kontynuowane w kolejnym roku.

Płatności (uwaga zmiana od 1 stycznia 2022r.) i warianty ubezpieczenia:

Suma podstawowaSuma dodatkowaŁączna składka rocznaSkładaka kwartalna
[ ] 100.000 EURbrak120 zł30 zł
[ ] 150.000 EUR250.000 EUR282 zł70,50 zł
[ ] 200.000 EUR250.000 EUR618 zł154,50 zł
[ ] 250.000 EUR250.000 EUR774 zł193,50 zł
[ ] 300.000 EUR250.000 EUR1 074 zł268,50 zł
[ ] 350.000 EUR250.000 EUR1 410 zł352,50 zł
[ ] 450.000 EUR250.000 EUR1 746 zł436,50 zł
[ ] 550.000 EUR250.000 EUR1 914 zł478,50 zł
[ ] 1.500.000 EUR250.000 EUR2 238 zł559,50 zł
[ ] 2.000.000 EUR250.000 EUR2 826 zł706,50 zł
[ ] 2.500.000 EUR250.000 EUR3 522 zł880,50 zł
Składka w EUR przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 100.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

1 – przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

5. W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji. Deklarację można złożyć: w biurze podawczym ORA w Poznaniu lub nadesłać w formie skanu na adres e-mail irena.piechocka@ora.poznan.pl Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA lub dzień po dacie nadesłania e-maila.

6. Każdy adwokat może także samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia za pośrednictwem linka aktywacyjnego, który otrzymał drogą mailową od firmy brokerskiej Marsh sp.zo.o. Aktywacja własnego konta umożliwia także wgląd do ubezpieczenia w systemie i edycję danych.

7. Wszelkie informacje dotyczące składki można uzyskać u p. Ireny Piechockiej z biura ORA w godz.8.00-15.00.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIURA:

Podstawa ubezpieczenia: OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24.09.2018
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz zgodnie z Umową Generalną nr TO50/000408/17/A
Suma gwarancyjna: 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia ( w tym sublimit 100.000 PLN na koszty odtworzenia dokumentów i 200.000 PLN dla kl.004)

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM:

Podstawa ubezpieczenia: OWU OC osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24.09.2018
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz zgodnie z Umową Generalną nr TO50/000408/17/A
Suma gwarancyjna: 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRZEZ ADWOKATA CZYNNOŚCI KURATORA LUB / I MEDIATORA:

Podstawa ubezpieczenia: OWU OC z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24.09.2018
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz zgodnie z Umową Generalną nr TO50/000408/17/A
Suma gwarancyjna: 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

Podstawa ubezpieczenia: OWU Biznes & Podróż z dnia 01.08.2021
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz zgodnie z Umową Generalną nr TO50/000408/17/A
Suma gwarancyjna: 25.000 PLN dla świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; do 25.000 PLN dla świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.