Cross-border service provision in Poland by a foreign lawyer:


In order for a lawyer from the European Union to provide cross-border services in the territory of Poland, he must comply with a number of requirements which are indicated in the Act of 5 July 2002 on Legal Assistance Provided by Foreign Lawyers in the Republic of Poland (Journal of Laws of 9 August 2002). 

The following situations and relevant criteria for permissibility should be identified:

 1. the performance of a cross-border service involving the representation of a client in proceedings before a court. The foreign lawyer must:
 2. have a professional title obtained in his/her home State, indicating the professional body he/she belongs to or the court before which he/she is entitled to appear. The title must be submitted at the first act – if the document is not in Polish, it should be translated and certified by a sworn translator;
 3. inform the competent local authority for the seat of the court, the Dean of the Regional Council of Bars or the Dean of the Regional Council of the Chamber of Legal Advisers of the commencement of the service,
 4. comply with the professional rules applicable to advocates and legal advisers in Poland, except for those concerning their state of residence and registration on the list of advocates and legal advisers;
 5. respect the rules of professional conduct of legal advisers or advocates and those of their home country;
 6. indicate a person authorised to receive letters in the Republic of Poland;
 7. if, in the course of providing the cross-border service in the proceedings, it is required by law that the party be represented by a legal adviser or an advocate, there shall be an obligation on the foreign lawyer to cooperate with him or her – a statutory implied address for service.
 8. Performing a cross-border service of representing a client in other actions, including before public authorities excluding courts. A foreign lawyer is required to:
 9. have a professional title obtained in his home State, indicating the professional body to which he belongs or the court before which he is entitled to appear. At the request of a public authority/the Dean of the District Bar Council or the Dean of the District Chamber of Legal Advisers, the lawyer must produce the title – if the document is not in Polish, it should be translated and certified by a sworn translator;
 10. observe the rules of professional conduct applicable to legal advisers or advocates and those in force in the home State;
 11.  indicate a person authorised to receive letters in the Republic of Poland;
 12. fulfil the conditions of professional conduct applicable in his home State, including the conditions of professional conduct of advocates and legal advisers, if these can be enforced against a person who does not practise on a permanent basis.

Provision of cross-border services by a foreign lawyer from outside the European Union – the lawyer is entitled only to represent a party or a national of the state in which he is authorised to practise, in civil proceedings, while observing the requirements applicable to a foreign lawyer from the European Union.

Świadczenie usługi transgranicznej w Polsce przez prawnika zagranicznego:


Aby prawnik z Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi transgraniczne na terytorium Polski, musi spełnić kilka wymogów, które wskazane są w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r.).

Wyróżnić należy następujące sytuacje i odpowiednie kryteria dopuszczalności działania:

 1. wykonywanie usługi transgranicznej polegającej na reprezentowaniu klienta w postępowaniu przed sądem. Prawnik zagraniczny musi:
 2. Tytuł musi zostać przedłożony przy pierwszej czynności – jeśli dokument nie jest w języku polskim powinien być przetłumaczony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego;
 3. poinformować właściwego miejscowo, ze względu na siedzibę sądu, dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych o podjęciu świadczenia usługi,
 4. spełniać warunki wykonywania zawodu jakie stosuje się do adwokata lub radcy prawnego w Polsce, z wyłączeniem tych, które dotyczą miejsca zamieszkania i wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych;
 5. przestrzegać zasad etyki zawodowej jakie obowiązują radców prawnych lub adwokatów oraz obowiązujących w państwie macierzystym;
 6. wskazać osobę upoważnioną do odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jeśli podczas świadczenia usługi transgranicznej w postępowaniu wymagane przepisami prawa jest, aby strona była reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata, wówczas istnieje na prawniku zagranicznym obowiązek współdziałania z nią – ustawowo domniemany adres do doręczeń.
 8. Wykonywanie usługi transgranicznej polegającej na reprezentowaniu klienta w innych czynnościach, w tym przed organami władzy publicznej z wyłączeniem sądów. Prawnik zagraniczny musi:
 9. posiadać tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym z oznaczeniem organizacji zawodowej do której należy, albo sądu przed którym na prawo do występowania. Na wezwanie organu władzy publicznej/dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana okręgowej izby radców prawnych, prawnik musi przedłożyć tytuł – jeśli dokument nie jest w języku polskim powinien być przetłumaczony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego;
 10. przestrzegać zasad etyki zawodowej jakie obowiązują radców prawnych lub adwokatów oraz obowiązujących w państwie macierzystym;
 11. wskazać osobę upoważnioną do odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. spełniać warunki wykonywania zawodu obowiązujące w jego państwie macierzystym, z uwzględnieniem warunków wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, jeśli można ich egzekwować od osoby, która nie wykonuje stałej praktyki.

Świadczenie usług transgranicznych przez prawnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej – prawnik uprawniony jest tylko i wyłącznie do reprezentowania strony lub obywatela państwa, w którym jest uprawniony do wykonywania zawodu, w postępowaniu cywilnym, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów stosowanych do prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej.