Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.

Wprowadzenie (lead): Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.             W doktrynie funkcjonuje wiele klasyfikacji postanowień w zależności…

Szczegóły

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 4

Ostatnia część opracowania październikowej nowelizacji postępowania karnego dotyczy głównie postępowań szczególnych. Ustawodawca kontynuuje trend ograniczania praw stron procesowych, co objawia się chociażby w umożliwieniu uwzględniania oczywiście zasadnych kasacji bez rozprawy na niekorzyść oskarżonych. Część zaproponowanych zmian może przyspieszyć postępowanie karne, ale większość z nich budzi zastrzeżenia na tle gwarancji procesowych i prawa do rzetelnego rozpatrzenia…

Szczegóły

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 3.

W kolejnej części opracowania październikowej nowelizacji k.p.k. omówiono nowe zasady prowadzenia postępowania sądowego oraz zaskarżania orzeczeń i rozpatrywania środków odwoławczych. Na uwagę pełnomocników procesowych zasługują zwłaszcza ingerencje w konstruowanie zarzutów apelacyjnych oraz modyfikacja względnych przyczyn odwoławczych. W poprzednich częściach niniejszego opracowania wskazywano, że przyspieszenie postępowania ma zdaniem ustawodawcy być m.in. efektem ograniczenia obowiązków informacyjnych. Kolejny…

Szczegóły

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 2.

Idea stojąca za październikową nowelizacją postępowania karnego to przede wszystkim przyspieszenie procesu. Ustawodawca próbuje to osiągnąć ograniczając na różne sposoby postępowanie dowodowe oraz sankcjonując sytuacje, w których strony nie będą mogły w tym postępowaniu uczestniczyć. Na uwagę zasługuje zwłaszcza art. 378a k.p.k. wprost wskazujący, jakie zarzuty może, a jakich nie może podnosić obrońca w opisywanej…

Szczegóły

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 1.

Niemal równocześnie z dużą nowelizacją k.p.c. ustawodawca postanowił dokonać zmian w procedurze karnej. Ich celem było przyspieszenie procesów sądowych oraz załatwiania spraw wpadkowych, co prawdopodobnie częściowo się uda. Niektóre jednak z wchodzących w życie 5 października 2019 r. zapisów rodzą poważne wątpliwości w zakresie ochrony praw uczestników postępowania, głównie oskarżonego. Z uwagi na rozmiar nowelizacji…

Szczegóły

Nowelizacja KPC – Opłaty i wydatki

Lipcowa nowelizacja postępowania cywilnego to nie tylko szereg daleko idących modyfikacji w zakresie procedury, ale także duże zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa). Ustawodawca co prawda zrezygnował z szeroko krytykowanych pomysłów dotyczących kar za błędne wyliczanie opłat od środków zaskarżenia, ale wchodząca 21 sierpnia 2019 r. w życie ustawa wciąż…

Szczegóły

Nowelizacje Kodeksu wykroczeń w 2018 r.

W minionym roku ustawodawca dokonał kilku istotnych zmian w Kodeksie wykroczeń, które dotyczyły nie tylko ustawowego zagrożenia czynów zabronionych (za każdym razem, bez wyjątku, zaostrzonego), ale także nowych zasad radzenia sobie z serią drobnych wykroczeń przeciwko mieniu. Po pierwsze, do Kodeksu wykroczeń dodano art. 96c, który w ostatecznym brzmieniu (po burzliwej drodze legislacyjnej związanej z…

Szczegóły

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia stron stosunku pracy zmiany w prawie. Do najważniejszych z nich należy szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana podstawowego sposobu wypłacania wynagrodzenia. Z punktu widzenia pracowników i zwykłego funkcjonowania przedsiębiorstwa najistotniejsza zmiana dotyczy art. 22[1] §…

Szczegóły

Projekt nowelizacji ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Trwają prace legislacyjne związane z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy nowelizującej szereg ustaw (m.in. KPC, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego wykonawczego, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Kodeksu pracy i Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), która w założeniu projektodawcy ma przyczynić się do poprawy skuteczności egzekucji alimentów.…

Szczegóły

Uchwała SN w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej wyroku w zakresie zapisu cyfrowego i słownego rozstrzygnięcia o karze

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygnaturze I KZP 2/18 Sąd Najwyższy wskazał, że w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.) może zostać usunięte uchybienie w wyroku, które polega na rozbieżnym – w zapisie cyfrowym i słownym – rozstrzygnięciu o karze (innym środku reakcji prawnokarnej). Omyłka pisarska…

Szczegóły