Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 4

Ostatnia część opracowania październikowej nowelizacji postępowania karnego dotyczy głównie postępowań szczególnych. Ustawodawca kontynuuje trend ograniczania praw stron procesowych, co objawia się chociażby w umożliwieniu uwzględniania oczywiście zasadnych kasacji bez rozprawy na niekorzyść oskarżonych. Część zaproponowanych zmian może przyspieszyć postępowanie karne, ale większość z nich budzi zastrzeżenia na tle gwarancji procesowych i prawa do rzetelnego rozpatrzenia…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 3.

W kolejnej części opracowania październikowej nowelizacji k.p.k. omówiono nowe zasady prowadzenia postępowania sądowego oraz zaskarżania orzeczeń i rozpatrywania środków odwoławczych. Na uwagę pełnomocników procesowych zasługują zwłaszcza ingerencje w konstruowanie zarzutów apelacyjnych oraz modyfikacja względnych przyczyn odwoławczych. W poprzednich częściach niniejszego opracowania wskazywano, że przyspieszenie postępowania ma zdaniem ustawodawcy być m.in. efektem ograniczenia obowiązków informacyjnych. Kolejny…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 2.

Idea stojąca za październikową nowelizacją postępowania karnego to przede wszystkim przyspieszenie procesu. Ustawodawca próbuje to osiągnąć ograniczając na różne sposoby postępowanie dowodowe oraz sankcjonując sytuacje, w których strony nie będą mogły w tym postępowaniu uczestniczyć. Na uwagę zasługuje zwłaszcza art. 378a k.p.k. wprost wskazujący, jakie zarzuty może, a jakich nie może podnosić obrońca w opisywanej…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 1.

Niemal równocześnie z dużą nowelizacją k.p.c. ustawodawca postanowił dokonać zmian w procedurze karnej. Ich celem było przyspieszenie procesów sądowych oraz załatwiania spraw wpadkowych, co prawdopodobnie częściowo się uda. Niektóre jednak z wchodzących w życie 5 października 2019 r. zapisów rodzą poważne wątpliwości w zakresie ochrony praw uczestników postępowania, głównie oskarżonego. Z uwagi na rozmiar nowelizacji…

Nowelizacja KPC – Opłaty i wydatki

Lipcowa nowelizacja postępowania cywilnego to nie tylko szereg daleko idących modyfikacji w zakresie procedury, ale także duże zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa). Ustawodawca co prawda zrezygnował z szeroko krytykowanych pomysłów dotyczących kar za błędne wyliczanie opłat od środków zaskarżenia, ale wchodząca 21 sierpnia 2019 r. w życie ustawa wciąż…

Nowelizacje Kodeksu wykroczeń w 2018 r.

W minionym roku ustawodawca dokonał kilku istotnych zmian w Kodeksie wykroczeń, które dotyczyły nie tylko ustawowego zagrożenia czynów zabronionych (za każdym razem, bez wyjątku, zaostrzonego), ale także nowych zasad radzenia sobie z serią drobnych wykroczeń przeciwko mieniu. Po pierwsze, do Kodeksu wykroczeń dodano art. 96c, który w ostatecznym brzmieniu (po burzliwej drodze legislacyjnej związanej z…

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia stron stosunku pracy zmiany w prawie. Do najważniejszych z nich należy szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana podstawowego sposobu wypłacania wynagrodzenia. Z punktu widzenia pracowników i zwykłego funkcjonowania przedsiębiorstwa najistotniejsza zmiana dotyczy art. 22[1] §…