Projekt nowelizacji ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Trwają prace legislacyjne związane z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy nowelizującej szereg ustaw (m.in. KPC, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego wykonawczego, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Kodeksu pracy i Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), która w założeniu projektodawcy ma przyczynić się do poprawy skuteczności egzekucji alimentów.…

Uchwała SN w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej wyroku w zakresie zapisu cyfrowego i słownego rozstrzygnięcia o karze

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygnaturze I KZP 2/18 Sąd Najwyższy wskazał, że w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.) może zostać usunięte uchybienie w wyroku, które polega na rozbieżnym – w zapisie cyfrowym i słownym – rozstrzygnięciu o karze (innym środku reakcji prawnokarnej). Omyłka pisarska…

Nowelizacja dotycząca m.in. terminów przedawnienia

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie istotna z praktycznego punktu widzenia nowelizacja dotycząca terminów przedawnienia oraz prowadzenia spraw przeciwko konsumentom, w których znaczenie ma właśnie przedawnienie wierzytelności. Pierwsza istotna zmiana polega na dodaniu art. 117 § 2[1] k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego…

ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDÓW NAJWYŻSZEGO Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU, SYGN. AKT: III CZP 102/17 Wnioskiem z dnia 03 listopada 2017r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf działając na podstawie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o Sądzie Najwyższym, wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięciu przez skład…

Postanowienie Sądu Najwyższego ws. odszkodowania za niesłuszne aresztowanie

Postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze II KK 72/18 Sąd Najwyższy wskazał, że odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie może być źródłem bezpodstawnego wzbogacenia się osoby, przeciwko której stosowano ten środek zapobiegawczy. Między szkodą o charakterze majątkowym a aresztowaniem musi zachodzić bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy. W opisywanej sprawie…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

W dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów stwierdził, że na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego wydane w postępowaniu wykroczeniowym zażalenie nie przysługuje. Sąd Najwyższy szczegółowo przedstawił także mechanizm odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. w sprawach o wykroczenia. Uchwała Sądu Najwyższego w…

Trzy uchwały SN na temat zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydal trzy orzeczenia w sprawach dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego w sytuacji, w której poszkodowany na skutek czynu niedozwolonego nie zmarł, lecz doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W uchwałach składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., sygn. III CZP 36/17, III CZP 60/17 oraz…

Ustalenie daty, od której należą się odsetki w sprawie o zapłatę odszkodowania

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce ustalenia daty, od której należą się odsetki w sprawie o zapłatę odszkodowania, w szczególności ustalenia czy odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania należą się już od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia o odszkodowanie czy też dopiero od daty wyrokowania; powyższe na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia…

RODO – Europejska rewolucja w ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie określane jako RODO. Unijny akt wprowadza…

Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Na etapie opiniowania znajduje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Aktualnie…