Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja KPA (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw), która w zamierzeniu projektodawcy ma przyspieszyć postępowanie oraz zapewnić więcej „partnerstwa” między administracją a obywatelami. Najważniejsze zmiany z punktu widzenia stron postępowania oraz ich pełnomocników…

Wyrok SN z 3.3.2017 r., sygn. I CSK 213/16

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2017 r., sygn. I CSK 213/16 „Zgoda na jazdę samochodem z kierującym, który jest w stanie nietrzeźwości, jest równoznaczna z przyczynieniem się do powstania szkody w stopniu znacznym”. W sprawie poddanej pod osąd Sądowi Najwyższemu powód domagał się od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zapłaty renty oraz zadośćuczynienia…

Ustawa zwiększająca karnoprawną ochronę osób małoletnich i nieporadnych

Uchwalona w dniu 12 kwietnia 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks Postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773, dalej: „ustawa”) to efekt prac zainicjowanych przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach Zespołu Analiz Systemowych przy Kancelarii Prezydenta RP. Jej celem jest zwiększenie…

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – cz. 2

W dniu 12 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2017 poz. 933 tom 1) ogłoszona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, uchwalona przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r., po przyjęciu poprawek Senatu, które w większości miały charakter redakcyjny i porządkujący. Tekst ogłoszonej Ustawy dostępny jest pod…

Przerwanie biegu przedawnienia jako skutek złożenia kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich

Instytucja wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a szerzej, instytucja postępowania pojednawczego została uregulowana w przepisach art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego. Celem tej instytucji jest zapewnienie stronom pozostającym w sporze o charakterze cywilnoprawnym możliwości polubownego rozwiązania sporu poprzez zawarcie ugody przed sądem jeszcze przed wniesieniem pozwu ( a na drodze odesłania z art. 13 §…

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw traktującą m. in. o instytucji tzw. rozszerzonej konfiskaty majątku. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości nadrzędnym celem realizowanym omawianą ustawą była implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady…

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – cz. 1

W dniu 9 marca 2017 r. na 37. Posiedzeniu Sejmu RP uchwalona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Założeniem ustawy jest ułatwienie oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika oraz zwiększenie skuteczności uzyskania zapłaty należności, a wprowadzane zmiany dotyczą zarówno etapu zaciągania zobowiązania, jak i jego dochodzenia (w tym…

Uchwała SN (7) – Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2016 r. III CZP 57/16

Uchwała SN (7) – Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2016 r. III CZP 57/16 Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Pod koniec ubiegłego roku zapadła istotna uchwała Sądu Najwyższego w kontrowersyjnej sprawie dotyczącej zasiedzenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Uchwałą została wydana w składzie 7 sędziów SN…

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Od dnia 18 stycznia 2017 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r.  ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/655/oj) – dalej  w skrócie „rozporządzenie”. Zgodnie z art. 288 traktatu ustanawiającego UE – rozporządzenie…