Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.11.2015 r., sygn. II CSK 517/14 kompetencja sądów i organów do orzekania w przedmiocie konstytucyjności norm prawnych „Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego, sądy i inne organy stosowania prawa nie mają kompetencji do orzekania o niekonstytucyjności przepisu ustawy i odmowy jego stosowania. Domniemanie zgodności…

Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14

Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14, Legalis Notariusz ponosi deliktową odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej. W sprawie, w której zapadło komentowane orzeczenie zostało skierowane powództwo przeciwko notariusz B. W. i Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty skapitalizowanych odsetek ustawowych od sumy pieniężnej uiszczonej tytułem ceny z…

Przywrócenie asesorów sądowych do orzekania

Z dniem 01.01.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224). Ustawodawca postanowił przywrócić instytucję asesora sądowego. W toku procesu legislacyjnego przeprowadzono konsultacje z Krajową Radą Sądownictwa, Ministrem Sprawiedliwości i Naczelnym Sądem Administracyjnym.…

NOWELIZACJA KPC I UKSC ZE WZGLĘDU NA WSPIERANIEPOLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przede wszystkim w niniejszym opracowaniu chciałabym zwrócić uwagę na zmiany Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone w/w ustawą. Przepisy dotychczasowe będziemy…

Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego

I W sprawie, w której pozwana była reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu i wygrała proces powstał problem prawny istotny zwłaszcza dla samego pełnomocnika, którego wynagrodzenie zostało zasądzone od strony przeciwnej. Problem dotyczył ustalenia, czy wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone na rzecz strony reprezentowanej przez tego pełnomocnika od strony przeciwnej, podlega podwyższeniu o podatek…

Uwagi o zasiedzeniu użytkowania wieczystego na kanwie wyroku SNz2.12.2015 r., IV CSK 85/15

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt: IV CSK 85/15 (G.Prawna 2015/238/8): Zawłaszczenie działki należącej do państwa lub gminy nie ma związku z użytkowaniem wieczystym innej działki, nawet jeśli obie leżą w tej samej miejscowości. Korzystający bez tytułu prawnego z nieruchomości działa więc raczej jak jej właściciel, nie jak użytkownik wieczysty.…

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

ostanowienie SN z dnia 18.09.2015 r., I CSK 690/14, www.sn.pl przeniesienie posiadania, zasady zawiadamiania o przeniesieniu posiadania W postanowieniu z dnia 18.09.2015 r. Sąd Najwyższy na tle sprawy o zasiedzenie i w związku ze sporem o doliczenie czasu posiadania przez poprzednika (art. 176 § 1 KC), przypomniał zasady jakim podlega przeniesienie posiadania rzeczy, które jest…

Zmiana wysokości stawek adwokackich

MIANY W OKREŚLENIU WYSOKOŚCI STAWEK ADWOKACKICH Z dniem 1 stycznia 2016 roku w miejsce dotychczasowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku:…

Zmiany w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 roku

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano Kodeks Pracy. Poniżej omówiono najistotniejsze zmiany oraz obowiązki obciążające pracodawcę w związku wejściem w życie nowelizacji. Sugeruję zapoznanie się z treścią ustawy, zwłaszcza z przepisami intertemporalnymi, gdyż są szczegółowe i zawiłe, a niniejsze opracowanie nie omawia mniej istotnych…