Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W dniu 9 października 2014 roku opublikowano opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proponowane zmiany są relatywnie obszerne i dotyczą głównie problematyki dozwolonego użytku oraz zagadnień tzw. utworów osieroconych, dotychczas niemalże w ogóle nie uregulowanych w prawie polskim. Omawiany projekt ustawy zawiera przepisy…

Zmiany w KPC dotyczące protokołu elektronicznego

W dniu 26.09.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1296 opublikowano ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. Nowela dotyczy przede wszystkim protokołu elektronicznego i weszła w życie z upływem miesiąca od dnia publikacji, tj. z dniem 27.10.2014 r. (z wyjątkami, o których mowa będzie dalej). Istotne znaczenie wypada przypisywać następującym kwestiom – po pierwsze, możliwości wygłoszenia…

Uchwała 7 Sędziów SN, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14)

Stan faktyczny, który stał się podstawą do rozważań Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w uchwale składu 7 Sędziów z dnia 12 czerwca 2014 roku (II PZP 1/14), objęty był jeszcze Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących…

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego – zasada prawna z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13

Przytoczona uchwała zapadła na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu przez Pierwszego Prezesa SN. Zagadnienie to zostało sformułowane w sposób następujący: „Czy „pokrzywdzenie” skarżącego orzeczeniem (gravamen), względnie interes prawny w zaskarżeniu stanowi przesłankę dopuszczalności środka zaskarżenia, a jeżeli tak, to czy owo pokrzywdzenie (interes prawny) polega na różnicy między zgłoszonym wcześniej żądaniem a żądaniem uwzględnionym…

Uchwala SN z dnia 26.02.2014 r., sygn. III CZP 137/13

W uchwale z dnia 26.02.2014 r. w sprawie III CZP 137/13 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż „sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP lub w Krajowym Rejestrze Sadowym drugiej strony.” (Biul.SN 2014/2/11). Zdanie to pokazuje się być istotne dla praktyki.…

Uchwała SN z 26.02.2014 r., sygn. III CZP 119/13

Zapewne większość przedstawicieli Adwokatury miała do czynienia z sytuacją, gdy do adwokata po pomoc zgłasza się osoba, która nagle od komornika dowiedziała się, iż jest czyimś dłużnikiem na podstawie tytułu wykonawczego, o którego istnieniu klient nie miał pojęcia. W zależności od sytuacji procesowej klienta możliwe są różne drogi prowadzące do ponownego rozpoznania roszczenia powoda przez…