Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku, III CZP 17/14

Zarówno przedstawiciele doktryny, jak i praktycy od wielu lat zadają sobie pytanie czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być pełnomocnikiem spółki do dokonania określonej czynności. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza w tym zakresie ani wyraźnego zakazu, ani też literalnie nie wskazuje na taką możliwość,…

Postanowienie Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 15 stycznia 2014 roku (sygn. akt: I CSK 351/13) – wykładnia przepisu art.199¹KPC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest treść postanowienia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej  z dnia  15 stycznia 2014 roku o sygn. akt: I CSK 351/13 dotyczącego wykładni przepisu art. 199¹ kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego, iż sąd powszechny nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ…

Postanowienie 7 sędziów SN z dnia 22.03.2013 r., sygn. III CZP 85/12

Istotne dla obrotu prawnego, zwłaszcza zaś w odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych w relacjach z bankami, jest postanowienie Sądu Najwyższego z 22.03.2013 r. w przedmiocie dopuszczalności warunku potestatywnego, a podjęte w składzie 7 sędziów: „Dopuszczalne jest – co do zasady – dokonanie czynności prawnej zawierającej zastrzeżenie, że jej skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub…

Uchwała SN z dnia 13.12.2013 r., sygn. III CZP 79/12

W dniu 13.12.2013r. Sąd Najwyższy, orzekając w składzie trzech sędziów, roztrząsał następujące zagadnienie prawne: 1/ Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c.…