Uchwała SN z dnia 29 listopada 2017 r., III CZP 68/17 – przekształcenie formy organizacyjnej spółki prawa handlowego a konieczność nadania nowej klauzuli wykonalności

W dniu 29 listopada 2017 r. (sygn. akt sprawy III CZP 68/17) Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu dotyczące kwestii stosowania art. 788 k.p.c do sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki wierzyciela w inną spółkę z zastosowaniem instytucji o jakiej…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k. Przypomnieć należy, że art.…

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia przez małżonków, III CZP 49/17

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca wątpliwość, czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz tylko jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje małżonkowie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasiedzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Treść tej uchwały – przy uwzględnieniu stanu faktycznego sprawy, w związku…

JPK_VAT także od wszystkich adwokatów od 1 stycznia 2018 r.

Do grona przedsiębiorców, którzy zobowiązani są przesyłać co miesiąc rejestry VAT (sprzedaży i zakupu) w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego, od 1 stycznia 2018 r. dołączą również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie wszystkich pozostałych adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni. JPK_VAT…

NOWE ZASADY SUKCESJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez osoby fizycznie jest jedną z najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. w rejestrze REGON wpisanych było blisko trzy miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz trzysta tysięcy spółek cywilnych. Szacuje się również, iż podmioty te stanowią 36 % wszystkich polskich…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w jakiej rozstrzygnął kwestie dotyczące relacji między prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a prawem własności lokali (nieruchomości lokalowych) w budynku posadowionym (nieruchomości budynkowej) na tejże nieruchomości gruntowej w kontekście wygaśnięcia prawa użytkowania…

Uchwała SN z 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 30/17

We wskazanej powyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została…

Nowe narzędzia w walce z przestępczością seksualną

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie zwalczania przestępczości seksualnej. Oprócz stworzenia rejestru przestępców seksualnych, nakłada nowe obowiązki na pracodawców i Policję. Na uwagę zasługuje zwłaszcza dwumiesięczny termin od wejścia w życie ustawy, w czasie którego osoby kwalifikujące się do umieszczenia w…

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja KPA (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw), która w zamierzeniu projektodawcy ma przyspieszyć postępowanie oraz zapewnić więcej „partnerstwa” między administracją a obywatelami. Najważniejsze zmiany z punktu widzenia stron postępowania oraz ich pełnomocników…