Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 23 września 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przewidującą rozwiązania dotychczas niefunkcjonujące w polskim porządku prawnym. Uchwalenie tej ustawy wynikało z potrzeby implementacji tzw. dyrektywy ADR [Alternative Dispute Resolution] (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz…

Nowe rozporządzenie w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

W dniu 3 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 18 października 2016 r., poz. 1714). Przepisy weszły w życie z dniem 2 listopada 2016 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia…

Zmiany wysokości stawek adwokackich

Przed kilkoma dniami w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) – dalej jako Rozporządzenie z 2016 r.. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian w wysokości stawek minimalnych, głównie powodując ich obniżenie w stosunku do rozporządzenia…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. III CSK 282/15 SN nie zgodził się z tą tezą przyjętą przez sąd powszechny, według którego brak zainteresowania jednego ze współwłaścicieli w korzystaniu z objętej współwłasnością nieruchomości nie może być kwalifikowany jako pozytywna zgoda na podział quoad usum. SN wskazał, że „milczenie i zachowanie bierne,…

Projekt nowych przepisów dotyczących handlu produktami rolnymi i spożywczymi

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 14 września 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu oraz głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, przeciwko któremu głosowała znaczna część…

Zmiany w KPK dotyczące jawności rozprawy oraz KPK i niektórychinnych ustaw w zakresie tajemnicy lekarskiej

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO W ZAKRESIE UNORMOWAŃ DOTYCZĄCYCH JAWNOŚCI ROZPRAWY, a także USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY oraz USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA W ZAKRESIE UNORMOWAŃ DOTYCZĄCYCH TAJEMNICY LEKARSKIEJ W dniu 5 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 20 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,…

Ważna uchwała dotycząca opłat komorniczych

Opłaty komornicze – brutto czy netto? W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 34/16 dotyczącą następującej kwestii: Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r.…

Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Przegląd orzecznictwa z okresu lipiec 2015 r. – kwiecień 2016 r. postanowienie SN z dnia 21.04.2016 r., sygn. III CSK 223/15 W postanowieniu z dnia 21.04.2016 r. Sąd Najwyższy sprzeciwił się zapatrywaniu, iż „żądanie usunięcia niezgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym ma na celu przywrócenie jedynie wpisu poprzedniego (dotychczasowego). W istocie bowiem chodzi o przywrócenie…