Istotna uchwała SN z zakresu prawa ubezpieczeń

W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie „siódemkowym”, w której potwierdził konieczność ponoszenia przez ubezpieczycieli na podstawie art. 444 § 1 k.c., uzasadnionych i celowych kosztów leczenia poszkodowanego, które nie jest finansowane ze środków publicznych, w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Na dzień sporządzania notatki, uzasadnienie uchwały (które najpewniej…

Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie pełnomocnictwa oraz doręczeń dla pełnomocników profesjonalnych od 1 stycznia 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła do Ordynacji podatkowej w dziale IV rozdział 3a regulujący szczegółowo kwestie pełnomocnictwa, przy czym część przepisów z tego rozdziału zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2016 roku. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń. Regulacje dot. pełnomocnictwa do doręczeń zostały w niniejszym…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2016 r., sygn. III CSK 50/15 [powtórne wezwanie do próby ugody a przerywanie biegu terminu przedawnienia] W wyroku z początku bieżącego roku SN, można przyjąć, co do zasady zaaprobował pogląd, który pojawił się w judykaturze w 2014 r., a który głosi, iż „przerwanie biegu przedawnienia nie jest podstawowym celem instytucji…

Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi oraz spółkami,będącymiwłaścicielem nieruchomości rolnej.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku doszło do uchwalenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej jako UWSN). Ustawa ta zmienia następujące ustawy: 1) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 3 UWSN), 2) ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych icywilnych z początku 2016 roku

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych i cywilnych z początku 2016 roku SPRAWY CYWILNE Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., III CZP 86/15 – KOGNICJA SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO- Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie: Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas,…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.11.2015 r., sygn. II CSK 517/14 kompetencja sądów i organów do orzekania w przedmiocie konstytucyjności norm prawnych „Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego, sądy i inne organy stosowania prawa nie mają kompetencji do orzekania o niekonstytucyjności przepisu ustawy i odmowy jego stosowania. Domniemanie zgodności…

Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14

Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14, Legalis Notariusz ponosi deliktową odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej. W sprawie, w której zapadło komentowane orzeczenie zostało skierowane powództwo przeciwko notariusz B. W. i Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty skapitalizowanych odsetek ustawowych od sumy pieniężnej uiszczonej tytułem ceny z…