WYBÓR ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W 2015 R.

Wybór orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w 2015 r. /część III/ [res iudicata] wyrok SN z dnia 15.04.2015 r., sygn. IV CSK 434/14, www.sn.pl Rozpoznając skargę kasacyjną w od postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu Sąd Najwyższy przypomniał jak należy pojmować prawomocność orzeczenia. W stanie faktycznym sprawy powód domagał się od inwestora zapłaty za roboty budowlane,…

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – kolejne zmiany

W dniu 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wprowadziła szereg istotnych zmian do nowelizowanej ustawy. Celem uzupełnienia omówienia najważniejszych zmian Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które przedstawiła w dniu 3 września 2015 roku adw.…

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zmiany istotne dla profesjonalnych pełnomocników

W dniu 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wprowadziła szereg istotnych zmian do nowelizowanej ustawy. Jest to największa nowelizacja tej ustawy, która do tej pory miała miejsce. Mnogość i obszerność zmian powoduje, iż nie jest możliwe…

Kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego z obrońcą – nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego

Z dniem 1 lipca 2015 roku art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego uzyskał nowe brzmienie na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396). Obecna treść art. 217c KKW Aktualnie przepis art. 217c KKW brzmi następująco: „§…

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W OKRESIE: I 2015 R. – V 2015 R. /CZĘŚĆ I – UCHWAŁY/

Sąd Najwyższy skonfrontowany z pytaniem: Czy wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję z ułamkowej części nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też zaspokojenie jego wierzytelności powinno nastąpić przez zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku wspólnego (art. 912 k.p.c.), a po przeprowadzeniu działu, skierowanie egzekucji do tej nieruchomości, jeżeli przypadnie dłużnikowi? – udzielił…

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

W dniu 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o rzeczach znalezionych, która wejdzie w życie w dniu 21 czerwca 2015 roku. Jak sama nazwa wskazuje, ustawa dotyczy postępowania w przypadku znalezienia cudzej rzeczy, w szczególności praw i obowiązków znalazcy, w tym również prawa nabycia znaleziska. Ustawę stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub…