Aktualności mediacyjne

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim okresie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z instytucją mediacji, pozwalam sobie krótko przedstawić najważniejsze z nich: I. SZKOLENIE ZAWODOWE NA MEDIATORA Zgodnie z harmonogramem szkoleń Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w okresie 24-26 października 2014 roku odbędzie się szkolenie zawodowe dla osób chcących uzyskać…

Mediacje w sprawach karnych

Mediacje w sprawach karnych Cel Wprowadzenie mediacji do systemu karnego jest reakcją na coraz silniejszy trend zmiany koncepcji sprawiedliwości retrybucyjnej na sprawiedliwość naprawczą[1]. Ta ostatnia jest nastawiona przede wszystkim na osobę pokrzywdzonego, który w dotychczasowych procesach karnych sprowadzany jest zazwyczaj do roli osobowego źródła dowodowego. Mediacje mają przenieść zainteresowanie procesu karnego z przestępcy na pokrzywdzonego,…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 1.

Niemal równocześnie z dużą nowelizacją k.p.c. ustawodawca postanowił dokonać zmian w procedurze karnej. Ich celem było przyspieszenie procesów sądowych oraz załatwiania spraw wpadkowych, co prawdopodobnie częściowo się uda. Niektóre jednak z wchodzących w życie 5 października 2019 r. zapisów rodzą poważne wątpliwości w zakresie ochrony praw uczestników postępowania, głównie oskarżonego. Z uwagi na rozmiar nowelizacji…

Inauguracja Centrum Arbitrażu i Mediacji

Dnia 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona nowemu projektowi Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas której podpisany został akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu. Głównymi założeniami Centrum Arbitrażu i Mediacji są: odciążenie sądów powszechnych, promowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR)…

Nowelizacja KPC – Opłaty i wydatki

Lipcowa nowelizacja postępowania cywilnego to nie tylko szereg daleko idących modyfikacji w zakresie procedury, ale także duże zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa). Ustawodawca co prawda zrezygnował z szeroko krytykowanych pomysłów dotyczących kar za błędne wyliczanie opłat od środków zaskarżenia, ale wchodząca 21 sierpnia 2019 r. w życie ustawa wciąż…

Debata w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Na debacie dotyczącej implementacji art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR spotkali się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organów odpowiedzialnych za poszczególne sektory rynku, organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorców i istniejące już podmioty ADR. Debata miała miejsce 6 maja. NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Na spotkaniu przedstawiciel UOKiK podsumował dotychczasowe…

Nowelizacje Kodeksu wykroczeń w 2018 r.

W minionym roku ustawodawca dokonał kilku istotnych zmian w Kodeksie wykroczeń, które dotyczyły nie tylko ustawowego zagrożenia czynów zabronionych (za każdym razem, bez wyjątku, zaostrzonego), ale także nowych zasad radzenia sobie z serią drobnych wykroczeń przeciwko mieniu. Po pierwsze, do Kodeksu wykroczeń dodano art. 96c, który w ostatecznym brzmieniu (po burzliwej drodze legislacyjnej związanej z…

Szkolenia Mediacyjne

Niniejszym informuję, iż Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie stale prowadzi działalność związaną z przeprowadzaniem szkoleń dla osób chcących uzyskać certyfikat mediatora, jak i specjalistyczne szkolenia kierowane do adwokatów posiadających taki certyfikat, a chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Harmonogram szkoleń na obecny rok dostępny jest tutaj. Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty…

Jak zostać stałym mediatorem

Wymagania stawiane przed mediatorami sądowymi są zależne od rodzaju sprawy, która mediacją ma być objęta. Można zatem wyróżnić trzy odrębne reżimy prawne, którym poddana jest instytucja mediacji: I. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Wymogi dotyczące osoby mediatora uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r.…

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia stron stosunku pracy zmiany w prawie. Do najważniejszych z nich należy szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana podstawowego sposobu wypłacania wynagrodzenia. Z punktu widzenia pracowników i zwykłego funkcjonowania przedsiębiorstwa najistotniejsza zmiana dotyczy art. 22[1] §…