Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczą adwokaci oraz aplikanci adwokaccy. Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy prawnej są:

  1. osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny lub
  3. osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
  5. osoby, które nie ukończyły 26 lat, lub
  6. osoby, które ukończyły 65 lat, lub
  7. osoby poszkodowane i zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Szczegółowe kryteria uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w załączonej Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że w celu skorzystania z pomocy konieczna jest osobista wizyta w jednym z punktów. Porady, jak i zapisy nie są prowadzone telefonicznie.

Formularze zapisów