POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

SKRÓTY:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADO- Administrator Danych Osobowych.

IOD – Inspektor Ochrony Danych.

Użytkownik – osoby korzystające ze strony www.rada-adwokacka.poznan.pl, adwokaci, aplikanci adwokaccy oraz goście odwiedzający wyżej wymienioną stronę internetową.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.rada-adwokacka.poznan.pl jest Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań

Administrator dokłada wszelkiej staranności by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a  w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

– zbierane dla oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

– przechowywane w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  •     wykonania obowiązku prawnego w zakresie prowadzenia list adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. art. 16 c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
  •     poinformowania Użytkowników o wydarzeniach sportowych, kulturalnych, naukowych, konferencjach, szkoleniach itp., na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO. Ew. dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia.
  •     w celach organizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub f RODO. Ew. dane osobowe będą przetwarzane przez czas każdorazowo określony.
  •     ustalenia, dochodzenia roszczeń i/ lub obrony przez roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest nasze prawo do dochodzenia roszczeń i obrony naszych interesów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń.
  •     podjęcia działań integracyjnych i wizerunkowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu, wydarzenia, akcji i ewentualnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody, także po zakończeniu akcji.
  •     prowadzenia działalności promocyjnej w mediach społecznościowych (Facebook,Youtube), na stronie www.rada-adwokacka.poznan.pl , promocyjnych materiałach drukowanych (plakaty, ulotki itp.), mediach (prasa, telewizja, radio) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  •     związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

a) podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej;

b) firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT;

c) firmom doradczym z zakresu ochrony danych osobowych;

d) Facebook, youtube,Linkedin

e) oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, w tym upoważnionym organom państwowym.

Dzienniki serwerów:

Jedynymi informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach społecznościowych (jak Facebook). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o wydarzeniach, akcjach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Na naszej stronie znajduje się wtyczka Facebook. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (siedziba Facebook znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Facebook posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy). Facebook przystąpił do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

TWOJE PRAWA

Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Każdorazowo zostaniesz o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Celem wykonania swojego prawa, skontaktuj się z nami a prześlemy je według Twojego życzenia pocztą e-mail bądź tradycyjną.

Prawo do przenoszenia

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

Prawo do sprostowania danych

Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne mamy obowiązek usunąć lub sprostować. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Żądanie usunięcia twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

    Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

    Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.

    Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.

    Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

    Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.

    Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

    Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

    Nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

    Zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

    Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania                

Adres IP

Typ i wersja przeglądarki

System operacyjny

Data i czas Twojej wizyty

Adres strony URL

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny URL

ocena wykorzystania strony i ulepszenie witryny           

Numer IP

Ustawienia przeglądarki

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

    Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do strony, nawigowanie po stronie, dokonywanie zakupów i rezerwacji wizyty. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. wykorzystuje pliki  cookies  w  celu  dopasowania  zawartości  strony internetowej  do indywidualnych  preferencji  użytkownika,  przygotowania  statystyk  pomagających  poznaniu preferencji   i zachowania użytkowników  oraz  oceny  popularności  strony,  możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa.

    Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji.

    Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.

    Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail rodo.poznan@adwokatura.pl

AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności na bieżąco.