Szanowni Państwo

Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 lutego 2021 r. przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ORA w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r.:

„projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie projekty pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane, w tym również nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia. O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie;

Oraz:

„zgłoszenia kandydatur na każde stanowisko lub do określonego organu przyjmowane będą na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata na piśmie, że przyjmuje kandydaturę – w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. 29 stycznia 2021 r. – 7 lutego 2021 r. Ustalić, że po tej dacie, w tym również podczas Zgromadzenia, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O chwili wpłynięcia zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i zasada ta odnosi się również do zgłoszeń przesłanych listownie;”

W załączeniu formularz wniosku do ewentualnego wykorzystania.

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu