W dniu 19.01.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40). Ustawa uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z 08.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.).

Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców (art. 1 u.r.o.d.).

Niepodobieństwem jest streszczać tę ustawę w tym miejscu, godzi się jednak zwrócić uwagę na dwie instytucje, które powinny okazać się doniosłe dla praktyki oraz na jedną zmianę w Prawie budowlanym.

Po pierwsze, ustawa wprowadziła nową pozakodeksową umowę nazwaną – dzierżawę działkową. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe (art. 28 ust. 1 u.r.o.d.).

Po drugie zaś, ustawa po raz pierwszy wprowadza wyraźny zakaz stałego zamieszkiwania na terenie ogrodu działkowego, a także prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej (art. 12 u.r.o.d.). Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 1 u.r.o.d. stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku naruszenia m.in. tej normy.

Zmieniono również art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, który obecnie stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Wcześniej altany takie – w miastach nie mogły przekraczać 25m2.

Na koniec wskazać można mogą pojawić się wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, gdyż vacatio legis w rzeczywistości okazało się być krótsze, niż 14 dni.

Przygotował adwokat Artur Szczepaniak