Do grona przedsiębiorców, którzy zobowiązani są przesyłać co miesiąc rejestry VAT (sprzedaży i zakupu) w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego, od 1 stycznia 2018 r. dołączą również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie wszystkich pozostałych adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres (którą również będzie trzeba prowadzić w formie elektronicznej). Plik JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat xml), bez wezwania organu, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli dany przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie.

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych (wszystkich faktur wystawionych przez przedsiębiorcę i faktur przez niego otrzymanych). JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży.

Jak wynika z deklaracji Ministerstwa Finansów, w początkach 2018 r. udostępniona zostanie specjalna bezpłatna aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT.

Identyfikowanie wysyłające pliki JPK następuje poprzez podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) lub profilem zaufanym ePUAP. Po wysłaniu pliku generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK, stanowiące dowód wysłania i odbioru pliku JPK. W przypadku późniejszych zdarzeń powodujących zmiany w rejestrach VAT (np. wpływ lub wystawienie faktury korygującej), skorygowaniu powinien ulec również plik JPK poprzez wysłanie tzw. korekty JPK_VAT.

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową.

Dzięki uzyskiwaniu na bieżąco w formie elektronicznej danych o wystawcach faktur administracja podatkowa jest w stanie szybko zidentyfikować przypadki posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do ich wystawiania).

Przygotowała: adw. Rita Wilk-Formanowicz