Uchwała SN z dnia 29 listopada 2017 r., III CZP 68/17 – przekształcenie formy organizacyjnej spółki prawa handlowego a konieczność nadania nowej klauzuli wykonalności

W dniu 29 listopada 2017 r. (sygn. akt sprawy III CZP 68/17) Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu dotyczące kwestii stosowania art. 788 k.p.c do sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki wierzyciela w inną spółkę z zastosowaniem instytucji o jakiej…