Szanowni Państwo,
Koleżanki, Koledzy,


W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pragnę zaprosić Państwa do udziału w pierwszym specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych.


Szkolenie „Konflikt i Komunikacja” zostało opracowane w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. standardy szkolenia mediatorów zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, a także standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. W ramach spotkań zostaną przedstawione zagadnienia takie jak:
1. Podstawy wiedzy o konflikcie, definicja, fazy, dynamika i eskalacja konfliktu, postawy wobec konfliktu i style radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.
2. Komunikacja w mediacji, konstruktywne porozumiewanie się, techniki komunikacyjne w mediacji, komunikacja niewerbalna, różnice w komunikacji płci, komunikacja wielokulturowa,
3. Wprowadzenie do mediacji – pojęcie, cele i funkcje, specyfika i zakres stosowania, terminologia mediacji, zasady i rodzaje mediacji, dokumentacja mediacji.
4. Etapy mediacji, przygotowanie, otwarcie, monolog mediatora, wysłuchanie stron, ustalenie potrzeb i kwestii, propozycje ugodowe, sesje mediacyjne wspólne i na osobności, mediacja pośrednia, zawarcie porozumienia.
5. Osobowość i umiejętności mediatora, etyka w mediacji, podstawy mediacji w różnych kategoriach spraw w prawie polskim i w UE.


Pierwsze szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy o konflikcie i komunikacji zostanie przeprowadzone w nowej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63, w dniach 24 kwietnia oraz 30 kwietnia br. (piątek, czwartek). Koszt udziału w szkoleniu (dwa dni szkoleniowe – 16 godzin zajęć) wynosi 420,- zł. Terminy kolejnych spotkań uzgodnione zostaną w zależności od oczekiwań uczestników.


Opłatę za ww. szkolenie należy uiścić na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi o numerze: 49 1020 3352 0000 1502 0108 8947. Dla uczestników zostaną wystawione faktury.
Zgłoszenia osób chętnych (wraz z danymi do faktury) proszę przesyłać na adres: katarzyna.fulko@adwokatura.pl do czwartku, tj. 23 kwietnia br., włącznie. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu stanowi jednocześnie zobowiązanie do zapłaty wskazanej powyżej kwoty.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Z koleżeńskim pozdrowieniem,
adw. Katarzyna Fulko

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl