Na debacie dotyczącej implementacji art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR spotkali się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organów odpowiedzialnych za poszczególne sektory rynku, organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorców i istniejące już podmioty ADR. Debata miała miejsce 6 maja. NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Na spotkaniu przedstawiciel UOKiK podsumował dotychczasowe prace urzędu nad różnymi wariantami implementacji oraz zaprosił uczestniczących gości do dyskusji na podstawie materiałów wcześniej zgromadzonych przez przedstawicieli UOKiK. Materiał zawierał obszerne opracowanie nadesłane przez przedstawicieli ADR w innych krajach członkowskich, a ponad to opisy dopuszczalnych wariantów implementacji oraz terminarz działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych.

Jako rekomendowane rozwiązanie został uczestnikom debaty przedstawiony wariant „mieszany” tzn. zakładający istnienie obok siebie zarówno podmiotów biznesowych, jak i publicznych świadczących konsumentom szeroko rozumiane usługi z zakresu sądownictwa polubownego oraz mediacji i negocjacji.

Spotkanie miało charakter wymiany poglądów przez zaproszonych gości na temat proponowanych wariantów wdrożenia dyrektywy. W czasie spotkania głos zabrali delegaci reprezentujący m.in. : Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Notarialna, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”, Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Debata i konsultacje będą kontynuowane 28 maja, ponieważ celem konsultacji jest prawidłowa implementacja dyrektywy ADR do polskiego porządku prawnego. Zapewniająca pełne pokrycie systemy ADR poprzez rozwój istniejących w Polsce struktur tzn. funkcjonujących w polskim systemie prawnym jednostek polubownego rozwiązywania sporów dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Reprezentująca Naczelną Radę Adwokacką adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA zaoferowała wdrożenie do systemu istniejących w adwokaturze struktur polubownych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym z udziałem konsumentów.

STANOWISKO NRA W SPRAWIE IMPLEMENTACJI DYREKTYWY

Źródło: adwokatura.pl


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 20009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sprawach konsumenckich) została przyjęta w celu ujednolicenia procedur w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami przed podmiotami ADR (alternative dispute resolution), zarówno w aspekcie krajowym jak i transgranicznym. Głównym celem przyświecającym twórcą jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez zagwarantowanie, by spory między konsumentami a przedsiębiorcami mogły być przedkładane podmiotom oferującym bezstronne, przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe alternatywne procedury rozstrzygania sporów.

Dla realizacji powyższego, przedmiotowa dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek:

  • zapewniania możliwości przedstawienia sporów objętych dyrektywą właściwemu podmiotowi ADR, poprzez usystematyzowanie funkcjonowania instytucji zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a nawet, utworzenie uzupełniającego podmiotu ADR właściwego dla rozstrzygania sporów, dla których żaden istniejący podmiot ADR nie jest właściwy;
  • dopilnowania, aby osoby fizyczne odpowiedzialne za alternatywne metody rozstrzygania sporów posiadały niezbędną wiedzę specjalistyczną i były bezstronne;
  • dbania o przejrzystość, skuteczność i sprawiedliwość procedur ADR, tzn. o to, aby alternatywne sposoby rozwiązania sporu były łatwo dostępne dla każdego obywatela UE, wiązały się z umiarkowanymi kosztami, a także, aby obie strony sporu były odpowiednio informowane, jak i wysłuchiwane;
  • dopilnowania, aby przedsiębiorcy należycie informowali konsumentów o podmiotach ADR, które są dla nich właściwie i które są właściwe dla rozstrzygania ewentualnych sporów między nimi a konsumentami;
  • wyznaczenia właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem podmiotów ADR mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego.

DYREKTYWA


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl