Szkolenie zawodowe zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej obowiązuje każdego adwokata wykonującego zawód i prawnika z UE  w wymiarze 12 godzin rocznie (12pkt).

Z obowiązku szkolenia zwolnieni są :

  • Adwokaci, którzy zdali egzamin adwokacki w bieżącym roku szkoleniowym,
  • Adwokaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • Adwokaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 65 rok życia.

Adwokaci i prawnicy z UE objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. W zakresie, w jakim obowiązek doskonalenia został zrealizowany w inny sposób, niż poprzez uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez okręgową radę adwokacką lub przeprowadzenie wystąpienia w ramach takiego szkolenia, do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierające dane pozwalające na ustalenie, że dana forma doskonalenia zawodowego spełnia wymogi określone w Uchwale.

Zapisy na szkolenia zawodowe należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.garstecka@ora.poznan.pl  lub pod nr telefonu 61 864-69-01.