Relacja z V Poznańskiego Salonu Mediacji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona mediacjom w szkole. Było to kolejne, piąte już spotkanie w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji.Prelegenci poruszali temat standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, rozwiązań systemowych i dobrych praktyk mediacji w szkole. Na zakończenie przeprowadzona została dyskusja nt. dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

W dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów stwierdził, że na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego wydane w postępowaniu wykroczeniowym zażalenie nie przysługuje. Sąd Najwyższy szczegółowo przedstawił także mechanizm odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. w sprawach o wykroczenia. Uchwała Sądu Najwyższego w…

Trzy uchwały SN na temat zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydal trzy orzeczenia w sprawach dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego w sytuacji, w której poszkodowany na skutek czynu niedozwolonego nie zmarł, lecz doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W uchwałach składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., sygn. III CZP 36/17, III CZP 60/17 oraz…