Prokura łączna niewłaściwa, „wolna sobota” i dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia

Prokura łączna niewłaściwa, „wolna sobota” i dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia – niektóre zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r. opublikowana została (pod poz. 2255) obszerna ustawa nowelizująca 20 aktów prawnych, która –…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16 (Biul. SN 2016, Nr 11)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16 (Biul. SN 2016, Nr 11) „Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”. Pod koniec listopada 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści wskazanej powyżej. Do chwili obecnej…

Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 23 września 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przewidującą rozwiązania dotychczas niefunkcjonujące w polskim porządku prawnym. Uchwalenie tej ustawy wynikało z potrzeby implementacji tzw. dyrektywy ADR [Alternative Dispute Resolution] (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz…

Nowe rozporządzenie w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

W dniu 3 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 18 października 2016 r., poz. 1714). Przepisy weszły w życie z dniem 2 listopada 2016 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia…

Zmiany wysokości stawek adwokackich

Przed kilkoma dniami w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) – dalej jako Rozporządzenie z 2016 r.. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian w wysokości stawek minimalnych, głównie powodując ich obniżenie w stosunku do rozporządzenia…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. III CSK 282/15 SN nie zgodził się z tą tezą przyjętą przez sąd powszechny, według którego brak zainteresowania jednego ze współwłaścicieli w korzystaniu z objętej współwłasnością nieruchomości nie może być kwalifikowany jako pozytywna zgoda na podział quoad usum. SN wskazał, że „milczenie i zachowanie bierne,…

Projekt nowych przepisów dotyczących handlu produktami rolnymi i spożywczymi

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 14 września 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu oraz głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, przeciwko któremu głosowała znaczna część…

Zmiany w KPK dotyczące jawności rozprawy oraz KPK i niektórychinnych ustaw w zakresie tajemnicy lekarskiej

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO W ZAKRESIE UNORMOWAŃ DOTYCZĄCYCH JAWNOŚCI ROZPRAWY, a także USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY oraz USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA W ZAKRESIE UNORMOWAŃ DOTYCZĄCYCH TAJEMNICY LEKARSKIEJ W dniu 5 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 20 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,…