PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W OKRESIE: I 2015 R. – V 2015 R. /CZĘŚĆ I – UCHWAŁY/

Sąd Najwyższy skonfrontowany z pytaniem: Czy wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję z ułamkowej części nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też zaspokojenie jego wierzytelności powinno nastąpić przez zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku wspólnego (art. 912 k.p.c.), a po przeprowadzeniu działu, skierowanie egzekucji do tej nieruchomości, jeżeli przypadnie dłużnikowi? – udzielił…

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

W dniu 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o rzeczach znalezionych, która wejdzie w życie w dniu 21 czerwca 2015 roku. Jak sama nazwa wskazuje, ustawa dotyczy postępowania w przypadku znalezienia cudzej rzeczy, w szczególności praw i obowiązków znalazcy, w tym również prawa nabycia znaleziska. Ustawę stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub…

Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 3

W uzupełnieniu wcześniejszego opracowania, poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, w zakresie sprzedaży w drodze licytacji, w tym licytacji elektronicznej, a także w zakresie systemu teleinformatycznego, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk…

Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 2

Poniżej przedstawione zostają najważniejsze zmiany w postępowaniu klauzulowym i ogólne informacje o zmianach w postępowaniu egzekucyjnym, w tym rozszerzenia kompetencji referendarzy sądowych, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf). W związku z…

Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 1

Zwrócono już uwagę na rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf) i zaprezentowano węzłowe problemy nowelizacji kodeksu cywilnego. W ramach przywołanego projektu przygotowywana jest również obszerna nowelizacja przepisów procedury cywilnej. Na kilka z proponowanych rozwiązań, najbardziej jak się…

Projektowane zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie formy czynności prawnych

W dniu 6 sierpnia 2014 roku wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678). Projekt dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które…

Przegląd Uchwał Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanych w 2014 roku

Przegląd Uchwał Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanych w 2014 roku cz. I I Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/2013 (Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego 2014/6, OSNC 2014/11 poz. 108 „Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga…

Nowelizacja prawa spadkowego

W dniu 6 lutego 2015 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta. 6 miesięcy od jej ogłoszenia opisane poniżej zmiany wejdą w życie. Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą zmiany podstawowej zasady odpowiedzialności przy dziedziczeniu. Od momentu wejścia w życie w/w ustawy…

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. sygn.VKK100/14

W stanie faktycznym będącym podstawą wydania orzeczenia oskarżony, przeciwko któremu zapadł wyrok skazujący przed sądem pierwszej instancji złożył osobiście sporządzoną apelację, w której m.in. kwestionował ustalenia faktyczne oraz domagał się doprowadzenia go na rozprawę odwoławczą. Oskarżony był w tym czasie pozbawiony wolności. Również obrońca oskarżonego w swojej apelacji złożył wniosek o doprowadzenie oskarżonego na rozprawę…