Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Na etapie opiniowania znajduje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Aktualnie…

dpowiedzialność usługodawców świadczących usługę hostingu za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017r., sygn. akt: I CSK 73/17

W ostatnich latach problem naruszania dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych poprzez zamieszczanie w internecie obraźliwych, poniżających lub po prostu nieprawdziwych treści staje się coraz powszechniejszy i spotyka się z coraz liczniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i orzecznictwa. O ile przy tym kwestia odpowiedzialności osób bezpośrednio zamieszczających określone treści w internecie, w szczególności w formie artykułów…

Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. III CZP 89/17

W dniu 21 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której odniósł się do odpowiedzialności tzw. pasera, a zatem osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 KC). Sąd uznał, że odpowiedzialność ponosi paser wówczas, gdy wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. Z racji braku sporządzenia uzasadnienia uchwały na moment…

Uchwała SN z dnia 29 listopada 2017 r., III CZP 68/17 – przekształcenie formy organizacyjnej spółki prawa handlowego a konieczność nadania nowej klauzuli wykonalności

W dniu 29 listopada 2017 r. (sygn. akt sprawy III CZP 68/17) Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu dotyczące kwestii stosowania art. 788 k.p.c do sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki wierzyciela w inną spółkę z zastosowaniem instytucji o jakiej…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k. Przypomnieć należy, że art.…

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia przez małżonków, III CZP 49/17

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca wątpliwość, czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz tylko jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje małżonkowie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasiedzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Treść tej uchwały – przy uwzględnieniu stanu faktycznego sprawy, w związku…

JPK_VAT także od wszystkich adwokatów od 1 stycznia 2018 r.

Do grona przedsiębiorców, którzy zobowiązani są przesyłać co miesiąc rejestry VAT (sprzedaży i zakupu) w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego, od 1 stycznia 2018 r. dołączą również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie wszystkich pozostałych adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni. JPK_VAT…

NOWE ZASADY SUKCESJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez osoby fizycznie jest jedną z najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. w rejestrze REGON wpisanych było blisko trzy miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz trzysta tysięcy spółek cywilnych. Szacuje się również, iż podmioty te stanowią 36 % wszystkich polskich…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w jakiej rozstrzygnął kwestie dotyczące relacji między prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a prawem własności lokali (nieruchomości lokalowych) w budynku posadowionym (nieruchomości budynkowej) na tejże nieruchomości gruntowej w kontekście wygaśnięcia prawa użytkowania…

Uchwała SN z 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 30/17

We wskazanej powyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została…